Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016
Dátum uzávierky: 31. 3. 2016
Oblasť: Zdravotníctvo
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporí celkovo cca 20 projektov. Granty sú určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a  sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými. Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitne spracovať žiadosť o grant, ktorý preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa ako aj projekt venovaný aplikovaniu jednej z vyššie uvedených techník.

Oprávnení žiadatelia : mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), školy, cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi, domovy sociálnych služieb a zdravotnícke zariadenia.

Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je 1 500 eur. Realizácia projektov môže prebiehať od 1. 6. do 31. 10. 2016. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované : mzdy a odmeny (s výnimkou odmien pre terapeutov), náklady spojené s medializáciou projektu, občerstvenie, ceny do súťaží, odmeny, pitný režim, bankové poplatky a ani stavebné úpravy.

Formulár výlučne v elektronickej forme odošlite najneskôr do 31. marca 2016 do 24:00 hod. cez online aplikáciu https://nadaciavub.egrant.sk/. Projekty neprijímame osobne. V rámci online formuláru sekcia PRÍLOHY uveďte oskenovaný doklad o pridelení IČO a kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a IBAN). Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke http://www.nadaciavub.sk/ v polovici mája 2016.


Changed at: 3. 3. 2016 9:00 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 3. 2016 9:00 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy