Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Dátum uzávierky: 22. 3. 2016
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Jedná sa o výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pričom žiadatelia podávajú žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci Bratislavského kraja je 50 000 eur, pričom na vyčerpanie je v rámci výzvy určených 500 000 eur.

ŽoNFP sa podávajú poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou, alebo osobne v podateľni PPA na adrese: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v čase v pondelok – štvrtok od 8.00 do 15.00 hod a v piatok od 8.00 do 12.00 hod.

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu, ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.
V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba (vek, vzdelanie a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik), musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie a súčasne je splnené nasledovné ustanovenie:
„V prípade, ak mladý poľnohospodár nezakladá podnik ako jeho jediný najvyšší predstaviteľ, bez ohľadu na jeho právnu formu, musí preukázať, že podnik ovláda a zároveň vedie, t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.“.

Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Oprávnené výdavky sú výdavky uvedené v podnikateľskom pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia NFP na jednotlivé typy výdavkov, uvedených v podnikateľskom pláne. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020.

Termín podávania žiadostí je utorok 22. marca 2016.

Viac informácií nájdete v dokumente Podopatrenie 6.1 - ktoré sa vám objaví kliknutím sem.


Changed at: 3. 3. 2016 8:38 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 3. 2016 8:38 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy