Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu
Dátum uzávierky: 11. 3. 2016
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu v Bratislavskom kraji má podporiť napĺňanie dlhodobých strategických cieľov zadefinovaných v dokumente Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020, schválenej Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja 11. 12. 2015.

Podporované oblasti a aktivity:
1. Podpora pešej a cyklistickej turistiky obnovou resp. vybudovaním oddychových miest, doplnkovej infraštruktúry, náučných chodníkov a rôznych atraktivít popri značených chodníkoch a trasách, obnova značenia peších chodníkov.
2. Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu s dôrazom na rozvoj vínneho turizmu formou celoročného resp. dlhodobého koordinovaného sprístupnenia vinárstiev a vínnych pivníc ako kľúčového produktu vínnej cesty v Malých Karpatoch pre domácich a zahraničných návštevníkov.
3. Podpora historického a kultúrneho dedičstva s dôrazom na budovanie celoročných resp. dlhodobých atraktivít zážitkového turizmu formou prezentácie tradičných regionálnych produktov a remesiel, ako aj sprístupnenia remeselných dielní vrátane možnosti zapojenia návštevníka do tvorivého procesu.

Oprávnení žiadatelia o dotáciu sú:
1) obce a združenia obcí
2) malí a strední podnikatelia v CR (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia)
3) občianske združenia
4) záujmové združenia právnických osôb
5) neziskové organizácie

Termín predkladania žiadostí je od 22. 2. 2016 do 11. 3. 2016 (vrátane) formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme na internetovej stránke BSK a súčasne v tlačenej podobe do podateľne Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Upozornenie! Dňa 11. 3.2016 bude podateľňa Bratislavského samosprávneho kraja otvorená len do 12:00 hod.

Žiadateľ je povinný elektronicky registrovať dokumenty a povinné prílohy tak, ako ich definuje VZN č.6/2012. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi vytlačiť ju. Takto vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá v podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu). Povinné prílohy, ktoré žiadateľ vložil do elektronického systému, je povinný predložiť spolu so žiadosťou aj v tlačenej podobe.

Celková výška prostriedkov vo Výzve na predkladanie žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre turizmus pre rok 2016 je 70 000 EUR. Minimálna výška žiadanej dotácie musí byť viac ako 2 500 EUR. Maximálna možná výška poskytnutej dotácie pre jeden subjekt je 20 000 EUR. Oprávnenosť výdavkov v projekte, ktoré je možné predložiť na zúčtovanie schválenej dotácie je od 1. 1. 2016 do 31.12.2016.

Changed at: 29. 2. 2016 21:28 Changed by: Martin Lukac
Created at: 29. 2. 2016 21:26 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy