Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične
Dátum uzávierky: 4. 3. 2016
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.
 
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov - telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou
- dostavby telocvične,
- rekonštrukcie telocvične alebo
- výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.


Changed at: 8. 2. 2016 9:37 Changed by: Martin Lukac
Created at: 8. 2. 2016 9:37 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy