Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016
Dátum uzávierky: 1. 2. 2016
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Výzva je vyhlásená pre nasledovné oblasti:

1.  Podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva
2.  Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry                                                                   
3.  Podpora pamäťových aktivít a činností
4.  Podpora divadla a tanca
5.  Podpora audiovizuálneho umenia
6.  Podpora literatúry
7.  Podpora výtvarného umenia
8.  Podpora hudobného umenia
9.  Podpora medziodborových umeleckých aktivít

Termín predkladania žiadostí je od 1.1.2016 do 1.2.2016 formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň vo fyzickej podobe do podateľne BSK.Elektronický informačný systém nájdete tu : http://bsk.dawn.sk/ 

Žiadateľ je povinný elektronicky registrovať dokumenty a povinné prílohy tak, ako ich definuje VZN 6/2012. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia Žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju vytlačiť. Takto vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu). Povinné prílohy, ktoré žiadateľ vložil do elektronického systému, je povinný predložiť spolu so žiadosťou aj vo fyzickej podobe.

Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi sú :

1) obec, mesto alebo mestská časť na území BSK, a to ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BSK
2) iná právnická osoba ako uvedeným v písm. a) tohto ustanovenia a ktorej BSK nie je zakladateľom, ktorá má sídlo na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť), a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 1. 2. 2016 9:44 Changed by: Martin Lukac
Created at: 1. 2. 2016 9:44 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy