Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016
Dátum uzávierky: 14. 1. 2016
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Úlohou projektu je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality. Účelom projektu je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania

Oprávnenými žiadateľmi sú : fyzické osoby a právnické osoby, pričom dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi,. na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality.

Svoje žiadosti predkladajte na adresu vášho príslušného okresného úradu.

Prioritnými osami projektu sú :

1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách

4. Pomoc obetiam trestných činov

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 3. 12. 2015 14:52 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 12. 2015 14:52 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy