Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Zelená dedina
Dátum uzávierky: 30. 10. 2015
Program: Program obnovy dediny - dotácie z Environmentálneho fondu 2016
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného  prostredia,  zachovávanie  prírodných  a kultúrnych  hodnôt  vidieckej  krajiny  a rozvoj 

environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.  
 
Dotácie sú orientované  na  environmentálne  aspekty  obnovy  dediny  a  krajiny  a  na  zvýšenie  absorpčnej  schopnosti  vidieka pri čerpaní štrukturálnej pomoci. V roku 2016 budú predmetom podpory nasledovné činnosti:
Činnosť POD – ZKŽP1 Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra: 
- aktivity  zamerané  na  podporu  odpadového  hospodárstva,  monitoring  a  odstránenie  nelegálnych  skládok  odpadu v katastrálnom území obce, čistenie vodných tokov a priľahlých plôch v správe obcí (resp. po dohode so správcom toku) od tuhých komunálnych odpadov, čistenie prírodných útvarov od tuhých komunálnych odpadov, nákup zberných nádob na odpad a ich umiestnenie do verejných priestorov obce (max. 20 % celkových nákladov), vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho odpadu; 
- aktivity pre podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni; 
- aktivity  zamerané  na  zmiernenie  dopadov  klimatických  zmien,  adaptačné  opatrenia  na  lokálnej  úrovni  v  súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: napr. adaptačné opatrenia  zamerané  proti  vysychaniu  pôd  –  zasakovacie  pásy;  konštrukcia  nových  krajinných  prvkov,  zalesnené  pásy v smere vrstevníc, trvalo zatrávnené pásy, vegetačné pásy pozdĺž riečnych brehov, terasy; renaturácia a ochrana tokov a mokradí,  obnova  mŕtvych  ramien,  výsadba  vetrolamov,  opatrenia  na  zabraňovanie  vysychaniu  pôdy  a  zmene mikroklimatických  podmienok,  zelené  strechy,  zmeny povrchov,  akumulačné  opatrenia,  adaptácie  rigolov, údržba a budovanie  prvkov  protipovodňovej  ochrany  a  pod., projektová  štúdia  adaptácie  na  zmeny  klímy,  lokálna  stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy);
- aktivity  zamerané  na  zvyšovanie  environmentálneho  povedomia  obyvateľstva  neziskového  charakteru  vo  väzbe na podporovanú činnosť (napr. informačná tabuľa, informačný leták, prezentácia), (max. 10 % nákladov).
 
Činnosť  POD  –  ZKŽP2  Zlepšovanie  environmentálneho  povedomia  a  zvyšovanie  informovanosti  o životnom  prostredí a hodnote vidieckej krajiny: 
- aktivity  zamerané  na  zlepšovanie  environmentálneho povedomia,  realizáciu  programov  environmentálnej  výchovy, vzdelávania  a  osvety,  tvorbu  výstav,  posterov,  publikácií  a  učebníc  s  environmentálnou  tematikou,  odborných  besied, informačných akcií; 
- aktivity  zamerané  na  obnovu  a  zriaďovanie  náučných expozícií,  náučných  a  zážitkových  chodníkov  a  lokalít,  činnosti zamerané na udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť. 
 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
a. obec bez štatútu mesta  - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 
b. mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie; jeho členmi môžu byť výlučne len obce; 
c. mikroregionálne  združenie  obcí   -  §  20b  -  20f  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších predpisov ako združenie obcí;
d. mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb; jeho členmi môžu byť výlučne len obce. 
 
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
- 5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta 
- 8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí 
 
Každý  žiadateľ,  ktorý  žiada  o  podporu  formou  dotácie  je  na  spolufinancovanie  projektu  mimo poskytnutej  pomoci  povinný zabezpečiť  iné  zdroje  (napr.  vlastné)  vo  výške  minimálne  5  % celkových  oprávnených  nákladov  projektu, maximálna  výška podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu. 
 
TERMÍN PREDLOŽENIA ŽIADOSTI:
do 30.októbra 2015 (rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia)
 
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ: 
Všetky aktuálne dokumenty, informácie, zmeny týkajúce sa aktuálnej výzvy a vstup do webovej aplikácie webPOD sú zverejnené na webovom sídle POD www.obnovadediny.sk  v časti dotácie 2016.
 
V prípade, že žiadateľ nenájde odpoveď na svoje otázky súvisiace s prípravou žiadosti v žiadnom z vyššie uvedených zdrojov, má možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov SAŽP, a to: 
- telefonicky na čísle: Mgr. Martina Seemann Litterová, PhD. tel. 048/43 74 176 (
 
- písomne:                  
a) e-mailom na adrese:  podinfo@sazp.sk
b) listom na adrese:    
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28,  975 90 Banská Bystrica 
 
Otázku  je  potrebné  zreteľne  označiť  „Otázka  k žiadosti  o dotáciu  POD  –  ZKŽP  2016“.  Otázky  musia  byť  formulované  jasne, zreteľne  a jednoznačne.  Odpovede  na  otázky  zaslané písomne  (poštou,  elektronickou  poštou)  alebo  zverejnené  v rámci  FAQ (často kladené otázky -http://pod.sazp.sk/content/casto-kladene-otazky) je možné považovať za záväzné a je možné sa na ne odvolávať. Odpovede na otázky poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a nie je možné sa na ne v ďalšom procese odvolávať. 

Changed at: 24. 9. 2015 9:55 Changed by: elovasikova
Created at: 24. 9. 2015 9:54 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy