Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vidiecky cestovný ruch - turizmus a agroturizmus
Dátum uzávierky: 21. 9. 2015
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na aktivity v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - turizmu a agroturizmu. Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre:

Opatrenie 6 –  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti;
Podopatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností;
Oblasť 1 – Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.
     
Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre Oblasť 1: 60 000 000 €

Oprávnení žiadatelia: mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach. Mikro a malý podnik má do 50 zamestnancov a ročný obrat do 10 mil. €. Pod vidieckou oblasťou sa rozumie celé územie SR, okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

Oprávnené aktivity:

    Hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (Oblasť 1) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

Oprávnené projekty:

    Projekty spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov  (Oblasť 1).

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete tu.
 


Changed at: 9. 9. 2015 8:41 Changed by: elovasikova
Created at: 9. 9. 2015 8:41 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy