Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Dátum uzávierky: 2. 10. 2015
Program: Program rozvoja vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

 Výzva na predkladanie žiadosti o NFP v Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (Číslo výzvy:  3/PRV/2015 – aktualizácia č. 1)

 
Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 
Dátum uzavretia výzvy: 02.10.2015
 
Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe oprávnenia),  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
1) súkromných vlastníkov a ich združení;
2) obcí a ich združení;
3) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
4) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);
 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 
• ozdravné opatrenia v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov; 
• konverzia smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch (a ktorí sú uvedení v zozname nižšie) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou:
• revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch.
 
Oprávnenosť miesta realizácie projektu 
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).
 
Spôsob financovania 
Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľ môže v ŽoNFP požiadať o nižšiu výšku podpory o 5% alebo o 10%.
Druh podpory: Grant, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.
Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
- Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
- Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.
Podrobné informácie k výzve na webstránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=512 

Changed at: 25. 8. 2015 15:40 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 8. 2015 15:40 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy