Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Dátum uzávierky: 2. 10. 2015
Program: Program rozvoja vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (Číslo výzvy: 1/PRV/2015 – aktualizácia č. 1)

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
 
Dátum uzavretia výzvy: 02.10.2015
 
Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa): Obhospodarovatelia lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorí obhospodarujú les s minimálnou výmerou 10 ha
 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
- činnosti, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych
 lesných ciest, podporovaných v rámci podopatrenia 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami;
- rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, 3L ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním 
 cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkým bude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L).
 
Oprávnenosť miesta realizácie projektu: 
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).
 
Spôsob financovania: 
Výška podpory: 80% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľ môže v ŽoNFP požiadať o nižšiu výšku podpory o 5% alebo o 10%.
Druh podpory: Grant, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.
Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.
Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
 
Podrobné dôležité informácie o výzve sú na: http://www.apa.sk/index.php?navID=509 
 

Changed at: 25. 8. 2015 14:33 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 8. 2015 14:32 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy