Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Dátum uzávierky: 29. 9. 2015
Program: Program rozvoj vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (Číslo výzvy:  8/PRV/2015)

 
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku- časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám 
energetickej spotreby
podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
 
Dátum uzavretia výzvy:29.09.2015
 
Oblasti:
Oblasť 1: Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
Oblasť 2: Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
Oblasť 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
Oblasť 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, 
džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
Oblasť 5: Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
Oblasť 6:  Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
Oblasť 7: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 
Oprávnené projekty sú zamerané na
1.výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
2.obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;
3.stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
4.nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh;
5.zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
6.stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
7.investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
8.investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;
9.investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).
 
Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) môžu byť podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:
- fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov);
- fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie.
 
Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).
 
Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj). 
 
Spôsob financovania: Druh podpory - Grant, (nenávratný finančný príspevok).
Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ:
Základná miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov:
• pre mikro, malý a stredný podnik:
- 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
- 40% v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj);
• pre veľký podnik, výška oprávnených výdavkov:
- 35% v prípade menej rozvinutých regiónov  ako aj ostatných regiónov
Výstup mimo prílohy I ZFEÚ.
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov 
• pre mikro a malé podniky:
- 55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
- 45% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
• pre stredné podniky:
- 45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
- 35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
• pre veľké podniky:
- 35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
- 25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraja
 
Podrobné potrebné informácie k výzve sú k dispozícii na: http://www.apa.sk/index.php?navID=524  
 
 

Changed at: 25. 8. 2015 14:34 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 8. 2015 13:48 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy