Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Dátum uzávierky: 2. 10. 2015
Program: Program rozvoja vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka (Číslo výzvy:  2/PRV/2015 - aktualizácia č.1)

Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 
Dátum uzavretia výzvy: 02.10.2015
 
Aktivity:
Aktivita č. 1: zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch 
• zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo  ich zoskupenia  a úpravy korýt 
na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
• budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi
podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
• budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných 
pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.
Aktivita č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry
• výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami
životného prostredia a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú 
potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest); 
• realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
• výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie;
Aktivita č. 3: zlepšenie zdravotného stavu lesov
• realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom (ktorí sú uvedení  nižšie v  Zozname druhov organizmov, ktoré poškodzujú rastliny
a môžu spôsobiť katastrofu ) formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch 
(aplikácia chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).
Lesné oblasti klasifikované ako oblasti so stredným až vysokým rizikom vzniku požiarov podľa príslušného plánu ochrany lesov (V zmysle Prílohy č. 11 vyhlášky 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa v znení jej úprav a dodatkov)
 
Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa): 
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe oprávnenia),  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
1) súkromných vlastníkov a ich združení;
2) obcí a ich združení;
3) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
4) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);
5) pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.
 
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).
 
Spôsob financovania: 
- Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľ môže v ŽoNFP požiadať o nižšiu výšku podpory o 5% alebo o 10%.
- Druh podpory: Grant, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.
- Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.
 
Podrobné informácie k výzve TU: http://www.apa.sk/index.php?navID=510
 
 

Changed at: 25. 8. 2015 14:35 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 8. 2015 12:08 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy