Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Dátum uzávierky: 30. 10. 2015
Program: Program rozvoja vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva na predkladanie žiadosí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020  (Číslo výzvy:6/PRV/2015 – aktualizácia č. 1)

Podrobné informácie o výzve sú na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku - časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
 
Dátum uzavretia výzvy:  30.10.2015
(od 2.09.2015 do 14.09.2015 pre Oblasť 6,7 a 8)
(od 5.10.2015 – 30.10.2015 pre Oblasť 1,2,4)
Oblasti:
Oblasť č. 1: Špeciálna rastlinná výroba
Oblasť č. 2: Živočíšna výroba
Oblasť č. 4: Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov
Oblasť č. 5:Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu
Oblasť č. 6: Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia 
kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
Oblasť č.7: Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami
v ostatných oblastiach
Oblasť č.8: Projekty zamerané na oblasti 1 až 7 (s výnimkou oblasti 3, kde bude samostatná výzva) s výškou deklarovaných oprávnených výdavkov  nad úrovňou 60 % maximálnych oprávnených 
výdavkov pre podopatrenie
 
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:
investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej  rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
investície do zlepšenia odbytu;
investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde;
investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby.
 
Rozsah činností:
1. Špeciálna rastlinná výroba:
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti.
2. Živočíšna výroba:
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat);
Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.
3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou:
Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.
4. Zlepšenie odbytu:
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.
Pozn.: V prípade sektora „hrozno a víno“ sú neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku, pretože tieto investície sú oprávnenými na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom.
5. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín:
Náklady na založenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
Poz.: Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde tvorí prílohu 3.6 k tejto  výzve 
6. Skladovacie kapacity a pozberová úprava:
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.
7. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie:
Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.
8. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov:
investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie.
 
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).
 
Spôsob financovania:
- Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok).
- Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj).
 
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov (len v prípade, že žiadateľ má  v čase predloženia ŽoNFP  na túto výzvu schválený podnikateľský plán v rámci opatrenia 6.1 t.j. má rozhodnutie PPA  o schválení podpory v rámci opatrenia 6.1) - – toto ustanovenie sa neuplatňuje v rámci tejto výzvy
o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;
 
- Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.
 
- Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.
 

Changed at: 25. 8. 2015 11:20 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 8. 2015 11:14 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy