Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na zefektívnenie manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO pre OP KŽP) oznamuje, že dňa 19. 08. 2015 bola zverejnená výzva  (kód výzvy OPKZP-PO3-SC313-2015-2) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu v rámci špecifického cieľa 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. 
 
Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Podporované budú projekty zamerané na riešenie následkov spôsobených geofyzikálnymi, hydrologickými, meteorologickými a klimatologickými rizikami. Realizácia projektov bude smerovať k zabezpečeniu modulov civilnej ochrany v oblasti pozemného hasenia požiarov, pátracej a záchranárskej činnosti, leteckého hasenia požiarov a modulu dočasného núdzového prístreška.
 
Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. V prípade, ak dopyt predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, SO pre OP KŽP bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle www.op-kzp.sk.
Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Konečné termíny jednotlivých 
hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené v intervale 2 mesiacov (do vyčerpania alokácie), pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých žiadostí o NFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadosti o NFP. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bude 30.09.2015.
S cieľom optimalizovať proces schvaľovania žiadostí o NFP si SO pre OP KŽP vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval pre uzavretie hodnotiacich kôl. Aktualizácia hodnotiacich kôl sa nepovažuje za zmenu výzvy.
 
V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi základné zložky integrovaného záchranného systému (organizácie štátnej správy).
 
Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO pre OP KŽP. 
 
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO pre OP KŽP vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v Príručke pre žiadateľa kapitola 2.
 
Viac informácií je možné získať TU alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP metodika.adapt@minv.sk 
 

Changed at: 20. 8. 2015 11:22 Changed by: elovasikova
Created at: 20. 8. 2015 11:19 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy