Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.
Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť" s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania - A"
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania - B"  
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania - C"
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.

Viac informácií získate tu.


Changed at: 6. 8. 2015 8:43 Changed by: elovasikova
Created at: 6. 8. 2015 8:43 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy