Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Fond Živá energia
Dátum uzávierky: 30. 4. 2013
Program: Nadácia Ekopolis a ZSE Energia a.s.
Oblasť: Energetika
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podpora projektov prispievajúcich k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), k úsporám energie, ako aj k osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, mestá a obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, zariadenia sociálnej starostlivosti, centrá voľného času a komunitné centrá, príspevkové organizácie a pod.

Výška finančného príspevku: Fond Živá energia v roku 2013 podporuje projekty sumou 90 000 eur.

Viac informácií a formulár žiadosti na http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/fond-ziva-energia.html


Changed at: 16. 4. 2013 10:32 Changed by: ebalazovicova
Created at: 16. 4. 2013 10:32 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy