Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia MK SR 2013: Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
Dátum uzávierky: 11. 1. 2013
Program: Dotačný systém MK SR
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podporiť kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podprogramy:
6.1 Živá kultúra
6.2 Periodická tlač
6.3 Neperiodická tlač
6.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím

Oprávnení žiadatelia: Subjekty v zmysle § 3 ods. 1 zákonač. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-20c.html


Changed at: 13. 11. 2012 15:59 Changed by: ebalazovicova
Created at: 13. 11. 2012 15:59 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy