Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
Dátum uzávierky: 1. 3. 2013
Program: EkoFond
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podporiť projekty v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu; inovatívne metódy a procesy súvisiace s využívaním zemného plynu a projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy, distribúcie a uskladnenia zemného plynu, ktoré konkrétne pomôžu zlepšiť enviromentálne a bezpečné prostredie okolo nás. Výstupy projektov musia byť využiteľné v pedagogickom procese a musia mať reálny potenciál byť využiteľné v praxi v podmienkach Slovenskej republiky.

Program je určený: právnickým osobám na Slovensku, ktoré nevykonávajú podnikanie, najmä týmto:
i. verejná vysoká škola zriadená na území Slovenskej republiky - verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom;
ii. Slovenská akadémia vied - samosprávna vedecká inštitúcia SR, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy , vzdelanosti, kultúry a ekonomiky;
iii. príspevková a rozpočtová organizácia vrátane vedecko - výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov, záujmové združenie právnických osôb,

Výška finančnej podpory: príspevok vo výške max 90% z oprávnených nákladov projektu

Viac informácií a podmienky pre udelenie finančného príspevku: http://www.ekofond.sk/sites/default/files/04_2012_Podmienky_final.pdf


Changed at: 31. 10. 2012 11:36 Changed by: ebalazovicova
Created at: 31. 10. 2012 11:36 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy