Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov
Dátum uzávierky: 21. 9. 2012
Program: Štátna pomoc MPVR SR
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Oprávnení príjemcovia pomoci:
a)      farma (prvovýrobca - chovateľ hospodárskych zvierat alebo pestovateľ poľnohospodárskych plodín), pričom poľnohospodárskou prvovýrobou sa rozumejú činnosti súvisiace s rastlinnou prvovýrobou a živočíšna prvovýrobou,
b)      mikro, malý a stredný podnik pôsobiaci v sektore poľnohospodárskej prvovýroby so sídlom v Slovenskej republike, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca podnikanie.

Výška a intenzita pomoci: Pomoc sa môže poskytovať do 50 % oprávnených nákladov, ktorými sú náklady na mzdu a odvody znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov po dobu 12, resp. 24 mesiacov.

Viac informácií, formulár žiadosti a metodický pokyn nájdete na http://www.mpsr.sk/sk/index.php?start&language=sk&navID=161&id=5483.


Changed at: 30. 8. 2012 9:55 Changed by: ebalazovicova
Created at: 30. 8. 2012 9:49 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy