Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - podpora komunitných centier
Dátum uzávierky: 28. 9. 2012
Program: Regionálny operačný program
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Územie SR okrem BSK
Charakteristika:

oprávnení žiadatelia:

a)    obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b)    mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity: budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie komunitných centier

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené.

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 804/2011 zo dňa 14.12.2011


Changed at: 3. 5. 2012 13:43 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 3. 5. 2012 13:43 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy