Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Regenerácia sídiel - výzva Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum uzávierky: 15. 5. 2012
Program: OPBK/2012/1.1/09
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Cieľ: je zvýšiť kvalitu v sídlach Bratislavského kraja

Oprávnené skupiny aktivít:

• 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel

• 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

Oprávnení žiadatelia:

pre skupinu aktivít 1.1.2 1.1.3 1. Obce a mestá Bratislavského kraja 

pre skupinu aktivít 1 1 2. Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti 

pre skupinu aktivít 1 1 3. Združenia miest a obcí 

pre skupinu aktivít 0 1 4. Bratislavský samosprávny kraj
 

Financovanie: Maximálna intenzita pomoci je 95% Maximálna výška celkových výdavkov na projekt pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3 je stanovená vo výške 800 000 EUR. Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt : - pre skupinu aktivít 1.1.2 Samostatne dopytovo orientované projekty je stanovená vo výške 16 600 EUR - pre skupinu aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu nie je stanovená.

Dĺžka realizácie projektu Minimálna dĺžka nie je limitovaná. Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 kalendárnych mesiacov

Bližšie informácie: http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=39&page=1


Changed at: 10. 2. 2012 16:23 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 10. 2. 2012 16:23 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy