Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Informatizácia spoločnosti pre verejný sektor
Dátum uzávierky: 15. 5. 2012
Program: Operačný program Bratislavský kraj
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Cieľom opatrenia 2.2 je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Táto výzva č. OPBK/2012/2.2/09 je vyhlásená pre skupinu aktivít  2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
Táto výzva nie je určená pre budovanie integrovaných obslužných miest v zmysle kapitoly 1.2.2.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky Programového manuálu OPBK, časti  Oprávnené výdavky, Skupina aktivít 2.2.1., bod 1.

Oprávnené aktivity: skupina aktivít 2.2.1., bod 1, t.j. výdavky na vybudovanie integrovaných obslužných miest, t.j. výdavky na nákup a inštaláciu sieťových rozvodov a tým súvisiaceho HW a SW.

Oprávnení žiadatelia/oprávnení partneri:
- mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov;
- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

Dĺžka realizácie projektu:
Minimálna dĺžka realizácie projektu nie je limitovaná.
Maximálna dĺžka realizácie projektu je 36 kalendárnych mesiacov

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu predstavuje 10.528.000Eur, z toho ERDF predstavuje 8.948.800Eur, štátny rozpočet 1.052.800Eur a vlastné zdroje 526.400Eur.
•    Maximálna intenzita pomoci pre projekt v rámci opatrenia 2.2 / skupiny aktivít 2.2.1 je 95% (z toho 85% ERDF a 10% štátny rozpočet SR) z celkových oprávnených výdavkov na projekt a spoluúčasť žiadateľa je minimálne 5%.

Sprístupnenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP na rezervačnom formulári dostupnom na stránke www.opbk.sk/rezervacia : 1. marca 2012 po 9:00 hod.
-    Prijímanie žiadostí o  NFP na adrese RO OPBK: 1.    hodnotiace kolo - od 16. apríla 2012 do 15. mája 2012
-    Termín ukončenia výzvy : 15. mája 2012 (termín ukončenia výzvy je zároveň posledným dňom predloženia žiadosti o NFP)
 

Viac informácií o výzve ako aj potrebné dokumenty nájdete na stránke programu.


Changed at: 27. 1. 2012 11:17 Changed by: elovasikova
Created at: 27. 1. 2012 11:17 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy