Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotačný systém Mininsterstva kulltúry SR na rok 2012
Dátum uzávierky: 30. 12. 2011
Program: Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2012, v zmysle zákona č. 434/2010 o poskytovaní v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a výnosu MK SR č.503/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotáci, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva.

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sú určené na podporu projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vykoná jej elektronickú registráciu. Registrácia je ukončená vytlačením formulárov povinných náležitostí (žiadosť o poskytnutie dotácie, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie) a formulárov osobitných náležitostí žiadosti, ktoré systém vygeneruje po vyplnení povinných údajov.

Výška spolufinancovania:
Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového rozpočtu projektu.
(ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia aj v roku 2011, schválená dotácia na projekty realizované v roku 2012 bude poukázaná na jeho účet len za predpokladu, že ministerstvo kultúry akceptovalo predložené vyúčtovanie dotácie za rok 2011).

Termín predkladania žiadostí:
- I.kola je do 30.decembra 2011
- II.kolo bude zverejnené priebežne ak zostanú k dispozícii voľné finančné prostriedky z I.kola

Oprávnení žiadatelia:
a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov;
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky;
c) vyšší územný celok alebo obec;
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
e) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
f) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky;
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky;
i) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky;
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
l) Matica slovenská.

Dotácie sa poskytujú v podprogramoch:
Program 1 - Obnovme si svoj dom
1.1    Obnova kultúrnych pamiatok
1.2    Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3    Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
1.4    Obnova a konzervácia torzálnej architektúry
1.5    Národný cintorín v Martine

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií   
                                      
2.1    Knižnice a knižničná činnosť
2.2    Múzeá a galérie
2.3    Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4    Akvizícia múzeí a galérií
2.5    Akvizícia knižníc

Program 3 – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice
3.1    Podpora kľúčových podujatí a dlhodobých rozvojových projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
3.2    Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Program 4 - Umenie
4.1   Divadlo a tanec
4.1.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2   Reprízy javiskového diela
4.1.3   Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4   Edukačné programy :kurzy, tvorivé dielne,  semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
4.1.5   Divadelná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)
4.2   Hudba
4.2.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2   Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
4.2.3   Edukačné programy :koncerty zamerané na výchovu k hudbe, kurzy, tvorivé dielne,  semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
4.2.4   Podpora vydávania nosičov zvukových a obrazových záznamov
4.2.5   Hudobná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)
4.3   Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
4.3.1   Tvorba a realizácia diel
4.3.2   Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3   Edukačné programy: tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia , členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
4.3.4   Reflexia výtvarných umení (konferencie, semináre, sympóziá)
4.4   Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
4.4.1   Periodické aktivity s medzinárodnou účasťou a presahom (festivaly, prehliadky)
4.4.2   Periodické aktivity celoštátneho charakteru (pravidelná činnosť subjektov)
4.4.3   Regionálne a lokálne periodické aktivity
4.4.4   Neperiodické a iné aktivity
4.4.5   Edukačné aktivity
4.4.6   Medziodborová reflexia a reflexia medziodborových umeleckých aktivít
4.5   Literatúra a knižná kultúra
4.5.1   Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2   Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3   Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4   Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5   Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6   Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry
4.6 Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov
4.6.1   Tvorba a prezentácia diel
4.6.2   Edukačné aktivity

Program 5 - Pro Slovakia

5.1  Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2  Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3  Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Program 6 - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
6.1  Živá kultúra
6.2  Periodická tlač
6.3  Neperiodická tlač

Program 7 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová
činnosť                                                    
7.1  Prehliadky, festivaly, súťaže
7.2  Edukačné aktivity
7.3  Vznik a prezentácia tvorby
7.4  Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
7.5  Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Program 8 - Kultúrne poukazy

8.1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –  zriaďovatelia škôl
8.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –  kultúrne inštitúcie

Viac informácii nájdete tu


Changed at: 7. 11. 2011 18:04 Changed by: elovasikova
Created at: 7. 11. 2011 18:04 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy