Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelené oázy
Dátum uzávierky: 30. 11. 2011
Program: Nadácia Ekopolis
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Ekopolis v spolupráci spoločnosti SLOVNAFT výhlasuje 6.ročník grantového programu ZELENÉ OÁZY.

Cieľ programu:
Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času.
Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.
V rámci programu sa dá upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, postarať sa oekologicky cennú lokalitu, vyčistiť divokú skládku alebo vodný tok, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo trasupre nemotorovú dopravu, zveľadiť školskú záhradu, zriadiť učebňu v prírode a pod.

Cieľové územia:
Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, mokrade a biokoridory, trasy  pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné chodníky a pod.).

Novinka r. 2012 - voda:
Zeleň a voda spolu neoddeliteľne súvisia, voda je najdôležitejším predpokladom vzniku a života každej oázy. Je jedným z najdôležitejších krajinotvorných prvkov, je atraktívna v mnohých podobách. Slovensko je krajina bohatá na vodu, o čom svedčí aj množstvo slov v našom jazyku, ktorými môžeme vodu pomenovať: „studnička, prameň, jarok, potok, rieka, rybník, jazero, tajch, priehrada, kanál, rameno, mláka, močiar" a mnohé iné. Zdroje vody, a osobitne pitnej vody, boli vždy predmetom ochrany, starostlivosti a aj úcty. Aj preto by sme chceli v tomto ročníku venovať okrem starostlivosti o zeleň aj zvýšenú pozornosť projektom zameraným na vodu v krajine.

Podporované aktivity:

 •  výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety);
 •  čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie   brehových porastov;
 • starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách;
 • úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás;
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode;
 • vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom ako napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje);
 • sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť;
 • starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska.

Kto sa môže uchádzať o podporu:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce - len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov


Výška grantu:  grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 500 - 8500 eur.

Kontakt: Milan Hronec - programový manažér, tel. 048 / 41 45 478,  0905 266 043,  0911 452 457
e-mail: mailto:mhronec@ekopolis.sk

Viac informacii: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html


Changed at: 23. 10. 2011 10:24 Changed by: elovasikova
Created at: 23. 10. 2011 10:24 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy