Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Envirofond - dotácie pre rok 2012
Dátum uzávierky: 31. 10. 2011
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

Vodovody

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

Protipovodňová ochrana

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

Činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok
Činnosť C2: Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Činnosť C3: Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

Činnosť D1: Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES
Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Činnosť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Činnosť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

G. Oblasť: Zelená investičná schéma

Jednotlivé projekty: žiadateľ o podporu realizuje jednu z podporovaných aktivít na presne určenom mieste.

Činnosť GIS1: Výmena zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu  - využívajúcich fosílne palivá za zariadenia využívajúce biomasu, za tepelné čerpadlá alebo solárne systémy vrátane výmeny celej sústavy
Činnosť GIS2: Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu využívajúce biomasu alebo solárne systémy, inštalácia tepelných čerpadiel vrátane inštalácie celej sústavy
Činnosť GIS3: Inštalácia nových zariadení s cieľom úspory energie
Činnosť GIS4: Modernizácia zariadení s cieľom úspory elektrickej energie a/alebo fosílnych palív (napr. inteligentné riadenie budovy)

Programy: žiadateľ o podporu realizuje rovnakú podporovanú aktivitu na viacerých miestach

Činnosť GIS5: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Viac informácií...


Changed at: 17. 8. 2011 12:12 Changed by: tkobela
Created at: 17. 8. 2011 11:43 Created by: tkobela
     
spacer
dummy