Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Maďarsko-slovenská cezhraničná spolupráca - 4. výzva
Dátum uzávierky: 21. 10. 2011
Program: CBC HU-SK
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasujú 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Predmet 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí: V rámci 4. výzvy je otvorených 13 oblastí podpory. Detailný rozpis podporovaných aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke programu www.husk-cbc.eu.

Finančná čiastka 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí: Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Vo výzve je dostupných 49 855 581 EUR zo zdrojov ERDF.

Oprávnení žiadatelia: Žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu môžu predkladať subjekty z verejného sektora ako napríklad samosprávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh oprávnených žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. V rámci programu je kladený dôraz na cezhraničnú spoluprácu a cezhraničný dopad. Žiadosti o finančný príspevok musia byť pripravené a realizované spoločne oboma stranami, t.j. slovenskými a maďarskými projektovými partnermi.

Forma predkladania projektových žiadostí: Žiadosti o finančný príspevok musia byť predložené v termíne do 21. októbra 2011 do 23:59 hod. prostredníctvom elektronického systému IMIS 2007-2013, ktorý je prístupný prostredníctvom webovej stránky programu. Potrebné originály dokumentov musia byť zaslané poštou do 23:59 hod. dňa 28. októbra 2011.


Changed at: 28. 6. 2011 16:23 Changed by: tkobela
Created at: 28. 6. 2011 16:20 Created by: tkobela
     
spacer
dummy