Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora znevýhodnených skupín
Dátum uzávierky: 1. 8. 2011
Program: Nadácia Intenda
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Intenda v spolupráci s Nadačným fondom Slovak Telekom vyhlasuje výzvu Podpora znevýhodnených skupín
Zámerom programu Podpory znevýhodnených skupín je zvýšiť šance na plnohodnotný život pre mladých ľudí s telesným mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením a pre ľudí žijúcich
v sociálnej izolácii a sociálne znevýhodnených ľudí.
Ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto znevýhodnených skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii) v tomto programe slúžia informačné a komunikačné technológie.

Ciele výzvy:
A) Podpora mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením - podpora integrácie mladých ľudí (do 30 rokov) s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do hlavného prúdu spoločnosti prostredníctvom:
· Zvýšenia dostupnosti moderných informačných a komunikačných technológií, rozvoja digitálnej gramotnosti a zručností zmysluplnej práce s informáciami u cieľovej skupiny výzvy.
· Rozvíjania procesov, ktoré stimulujú priamu, alebo virtuálnu (napr. prostredníctvom internetových komunitných portálov, resp. sociálnych sietí na internete)  rovnocennú sociálnu interakciu medzi cieľovou skupinou výzvy a intaktnými skupinami v komunite, resp. vo virtuálnom priestore.
· Edukácie a scitlivovania verejnosti v oblasti vyrovnávania šancí v prospech cieľovej skupiny výzvy.
B) Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením - Podpora zvyšovania kvality ľudí so sociálnym znevýhodnením prostredníctvom:
· Sprístupňovania dôležitých informácií a rozvoja zručností pri práci s nimi tak, aby sa zlepšili životné podmienky cieľovej skupiny výzvy (predovšetkým v oblasti prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu, službám, rozvoju sociálnych vzťahov, kultúrnym príležitostiam a pod.).
· Rozvoja sociálnych a životných zručností cieľovej skupiny.
· Edukácie a scitlivovania verejnosti v oblasti vyrovnávania šancí v prospech cieľovej skupiny výzvy.

Cieľové skupiny programu
A) Podpora mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením:
Primárna cieľová skupina:
· Mladí ľudia do 30 rokov s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením
Sekundárna cieľová skupina:
· Organizácie, ktoré realizujú projekty pre mladých ľudí s vyššie uvedeným znevýhodnením
Terciálna cieľová skupina:
· Verejnosť
B) Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením:
Primárna cieľová skupina:
· Sociálne izolovaní ľudia / skupiny žijúce v sociálne deprivovanom prostredí (rómske osady, sociálne zaostalé oblasti, mestské getá), v inštitúciách (krízové centrá, ubytovne pre ľudí bez prístrešia, domovy sociálnych služieb, útulky, chránené bývanie a pod.), alebo ľudia ohrození sociálnou izoláciou (seniori, matky na materskej dovolenke a pod.)
Sekundárna cieľová skupina:
· Organizácie, ktoré realizujú projekty pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Terciálna cieľová skupina:
· Verejnosť

Aktivity, realizované v rámci projektov, by mali
• priamo rozvíjať zručnosti cieľových skupín pri práci s IKT a informáciami;
• byť vytvárané a realizované v spolupráci s cieľovými skupinami (znevýhodnení ľudia by mali byť spolutvorcami projektov, nie iba ich „konzumentmi“);
• umožniť sprostredkovanie životných a profesionálnych zručností;
• vytvárať podmienky pre udržateľnú dostupnosť informácií o pracovných, vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských príležitostiach a podporných službách pre cieľové skupiny;
• rozvíjať a posilňovať sieťovacie podporné procesy medzi znevýhodneným prostredím a hlavným prúdom v spoločnosti;
• prispievať k scitlivovaniu verejnosti na potreby znevýhodnených skupín a k edukácii verejnosti v oblasti rovnosti príležitostí;
• byť inovatívne a progresívne.

Oprávnenými žiadateľmi:
• občianske združenia, zriadené podľa Zákona 83/1990 Z. z. o združovaní občanov
• neziskové organizácie, zriadené podľa Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
• nadácie, zriadené podľa zákona č. 34/2002 Z. z.
• organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo obec, poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, denné stacionáre, chránené bývanie, krízové centrá a pod.)
• účelové zariadenia cirkví

Organizácia, ktorá projekt podáva, musí mať právnu subjektivitu dlhšie ako 1 rok. Organizácie môžu podať aj viac projektov, pričom podporený môže byť len jeden projekt organizácie.

Aktivity projektu musia byť realizované v čase od 10.10.2011 do 10.04.2012.

Rozpočet
Celková výška alokácie pre program na rok 2011 je suma 60 000 €.
Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5 000 €.
V záujme väčšieho zapojenia žiadateľa do realizácie projektu požadujeme pri projektoch minimálne 20 % spoluúčasť žiadateľa na projekte (20% z celkových nákladov na projekt), z toho minimálne 10 % vo forme finančnej spoluúčasti. 10 % môže byť nefinančný vklad žiadateľa napr.v podobe dobrovoľníckej práce na projekte, poskytnutia materiálneho  zabezpečenia alebo priestorov a pod.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o grant uplynie 1. augusta 2011.
Výsledky hodnotenia projektov budú známe koncom septembra 2011.

Konzultácie
Bližšie informácie o programe ako aj konzultácie v procese prípravy projektov poskytne od 4. júla do 1. augusta v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 hod. Mgr. Miroslav Palec na tel. č. 02/57 297 902, na e-mailovej adrese fondst@intenda.sk alebo osobne (osobné konzultácie je potrebné dohodnúť vopred) na Pražskej 11 v Bratislave.

Viac informácií a formuláre nájdete tu


Changed at: 23. 6. 2011 13:09 Changed by: elovasikova
Created at: 23. 6. 2011 13:09 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy