Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Odpadové hospodárstvo
Dátum uzávierky: 23. 9. 2011
Program: Operačný program Životné prostredie
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Operačný program životné prostredie vyhlasuje výzvu (Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3) na Prioritnú os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Operačný cieľ:
4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU - podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV - podporiť zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU:
V rámci operačného cieľa 4.1 sú oprávnené skupy aktivít:
I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:
A. projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),
B. budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu,
C. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa § 39 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) - tieto projekty budú podporované prioritne,
D. projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
E. projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov,
F. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov,
G. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 zákona o odpadoch),
H. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
I. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,
II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpad:
A. projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,
C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.
V rámci operačného cieľa 4.2 sú oprávnené skupy aktivít:
I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:
A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch),
B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10),
C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov,
G. projekty zamerané na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu,
H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov,
I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
M. projekty zamerané na zhodnocovanie textilných odpadov,
O. stratégia nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu.
III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:
B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES,
IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.

Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 4.2. Za neoprávnené sú považované:
- projekty na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity na miestnej úrovni,
- projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,
- projekty zamerané na spracovanie PET materiálov.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi pre Operačný cieľ č. 4. 1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu nasledovné subjekty:
- Ministerstvo životného prostredia SR (Skupina I. – bod J -Koncepcia separovaného zberu komunálneho), 100% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II., 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- združenia s účasťou obcí, vrátane mikroregiónov (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II., 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- právnické osoby oprávnené na podnikanie, (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II.,95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi pre Operačný cieľ č.4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov nasledovné subjekty:
- Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina II. - Realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,Stratégia nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), 100% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I., Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), Skupina III., Skupina IV., 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), Skupina III., Skupina IV.), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- združenia s účasťou obcí, vrátane mikroregiónov (Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom
vrátane realizačného plánu), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie okrem fyzických alebo právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo v lesnom hospodárstve (Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;

OPRÁVNENOSŤ ÚZEMIA: Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.

Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. V rámci tejto výzvy sú oprávnené ţiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 50 miliónov EUR.

Prioritné témy: 44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom

Dátum uzavretia výzvy: 23.9.2011

Viac informácii tu


Changed at: 21. 6. 2011 16:09 Changed by: elovasikova
Created at: 21. 6. 2011 16:09 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy