Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Dátum uzávierky: 1. 8. 2011
Program: Operačný program Výskum a vývoj
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Výzva OPVaV-2011/4.2/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci)

Výzva 4.2/07 Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

Dátum uzávierky výzvy: 1. 8. 2011

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu : 20 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:
Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 písm. a) pre právnické osoby a písm. b) pre fyzické osoby, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov definované v tejto výzve v časti 3. Oprávnené aktivity, a ktoré boli založené najneskôr k 1. 1. 2010:
-    Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky
/Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 výzvy)/.
-    Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jedného žiadateľa: 1 000 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jedného žiadateľa: 2 000 000 EUR

Viac informacii a dokumentov na stiahnutie


Changed at: 16. 5. 2011 13:22 Changed by: elovasikova
Created at: 16. 5. 2011 13:22 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy