Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Nadačný fond Živá energia
Dátum uzávierky: 10. 6. 2011
Program: Nadácia Ekopolis
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadačný fond Živá energia podporí nápady zamerané na obnoviteľné zdroje energie. Cieľom je
podporiť projekty, ktoré prispievajú k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie(OZE) a tiež k informovanosti a vzdelávaniu v tejto oblasti. V treťom ročníku podporí fond formou otvorenej súťaže ďalšie projekty vo výške od 1500 - 7 000 eur.

Uzávierka prijímania žiadostí je 10. júna 2011.

Oprávnenými žiadateľmi:
- mimovládne neziskové organizácie;
- občianskezdruženia;
- mestá a obce;
- školy a iné vzdelávacie inštitúcie;
- ústavy sociálnej starostlivosti;
- domovy dôchodcov;
- centrá voľného času;
- komunitné centrá.

Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný a neinvestičný charakter.

Medzi programové priority investičného charakteru patrí najmä:
- výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu;
- rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje;
- zavádzanie opatrení na úspory energie v spojení s inštaláciou zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.
Investičné projekty môžu byť podporené grantom do výšky 7 000 eur.

Programovými prioritami neinvestičného charakteru sú:
- vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie (spôsobe úspor energie) a obnoviteľných zdrojoch energie;
- osvetové programy pre školy a verejnosť;
- aktivity ekocentier,odborné kurzy a semináre.
Maximálna výška grantu na neinvestičné projekty v oblasti osvety a výchovy je 1 500 eur.

Prostriedky Nadačného fondu Živá energia nemôžu byť použité na komerčné účely. Hodnotenie prihlásených žiadostí bude ukončené do 30.júna 2011.

Nadačný fond Živá energia pri Nadácii Ekopolis vznikol z iniciatívy spoločnosti ZSE Energia, a.s., Nadácie Ekopolis a zákazníkov, ktorí majú záujem podporiť využívanie a rozvoj OZE a zároveň vyjadriť svoj zodpovedný postoj k hospodárnemu využívaniu elektriny. Nadačný fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorého podporený predaj pre širšie spektrum zákazníkov začne v nasledujúcich týždňoch.  Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia, a.s., do Nadačného fondu Živá energia 3,30 eur.

Viac informácií  Vám poskytne Peter Medveď, Nadácia Ekopolis, 048/414 52 59, 0903 521 614 alebo ich nájdete na www.ekopolis.sk a www.zse.sk.


Changed at: 4. 5. 2011 17:14 Changed by: elovasikova
Created at: 4. 5. 2011 17:13 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy