RRA Senec - Pezinok Minimize

MYSLI GLOBÁLNE, KONAJ LOKÁLNE!

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok

Je záujmové združenie právnických osôb pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja od roku 2002 v regiónoch Podunajsko a Malokarpatsko. Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr zriadenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Hlavným poslaním agentúry je poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe regionálnych plánov, stratégií, projektov a programov.

RRA Senec – Pezinok má tiež od Európskej komisie štatút tzv. mandated body pre účasť v twinningových projektoch.

Predmet činnosti

Regionálna rozvojová agentúra Senec Pezinok zabezpečuje:

  • realizáciu medzinárodných rozvojových projektov a programov a budovanie partnerstiev na medzinárodnej úrovni (IPA/ENI),
  • realizáciu rozvojových projektov a programov, ktoré budú vytvárať podmienky pre investovanie v regióne Senec – Pezinok s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu,
  • aktivizuje subjekty pôsobiace v regióne k získavaniu domácich a zahraničných grantov,
  • zabezpečuje technicko - ekonomické štúdie  a štúdie v oblasti cestovného ruchu a v oblasti štrukturálnych fondov,
  • vytvára informačný systém a databázy, organizuje pre podnikateľov regiónu školenia a výstavy, prezentuje región doma a  v zahraničí, spolupracuje s okresnými úradmi práce  v oblasti aktívnej politiky trhu práce.

  
spacer
dummy