Finančné zdroje Minimize

Máte prehľad o možnostiach získania finančných zdrojov?

Bratislavský samosprávny kraj má obmedzené možností čerpania finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov, existuje však množstvo iných programov EÚ ale aj národných dotačných fondov, ktoré môžu pomôcť zrealizovať množstvo projektových zámerov. Finančné možnosti pre Bratislavský kraj môžeme rozdeliť nasledovne:

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Názov programu Zdroj financovania Názov fondu Oblasť zamerania
detail Operačný program Bratislavský kraj Štrukturálny fond ERDF Infraštruktúra, Doprava, Podpora MSP
  
spacer
dummy